Trendy v DM očima zástupců trhu

Datum: 29.8.2005
Liberalizací prošel letos direct marketing díky ztrátě monopolu České pošty. Firmy přiznávají, že se v rámci konkurenčního boje neobejdou bez nových technologií. V dlouhodobém horizontu se v oboru očekává posun k celoevropskému rozesílání zásilek. Jak se na změny dívají zástupci trhu? Mnohé naznačily odpovědi na tři otázky Strategie.

1. Jaké události ovlivnily podle vás letos nejvíc trh direct marketingu? Co bylo v letošním roce stěžejní pro vaši firmu?
2. Můžete přiblížit vaši zatím letos nejzajímavější kampaň, kterou jste letos dělali, či některou z kampaní, která právě probíhá?
3. Kam se podle vás bude ubírat direct marketing ve zbývající části roku?

Drahomír Viktorin
(obchodní ředitel, 5P Agency)

1. Asi nejvýznamnější událostí pro 5P Agency bylo otevření nového kompletačního střediska na sklonku minulého roku v Modřicích. Nové prostory nám umožnily instalaci a další rozšíření technologií pro personalizaci a kompletaci zásilek.

2. V posledním období vnímáme stoupající podíl kampaní zaměřených na prohlubování loajality zákazníků formou klubových aktivit nebo bonusů šitých na míru. Součástí zásilek tak bývají různé členské karty, kupony nebo poukázky. Jako média s vhodným poměrem mezi cenou, variabilitou a možnostmi personalizace se stále častěji využívá takzvaných dopisů s integrovanou kartou. Volba typu papíru a jeho gramáže, různé druhy a tloušťky fólií a v neposlední řadě také tvar výseku přinášejí nevyčerpatelné množství způsobů, jak kreativně nabídku zpracovat.

3. Registrujeme vzrůstající trend malonákladových kampaní velmi přesně zaměřených na vybrané cílové skupiny. Využívají řadu kreativních prvků a pokročilou personalizaci. Na straně druhé připravujeme adresné kampaně zaměřené na rozsáhlé cílové skupiny. U těchto projektů s požadavkem na zpracování velkých objemů v krátkých lhůtách a s nízkými náklady je zcela nezbytné solidní technologické zázemí pro strojní zpracování zásilek s minimálním podílem ruční práce.

Alice Pauková
(generální ředitelka, Casus Direct Mail)

1. Z událostí letošního roku v oblasti mailingu stojí jistě za zmínku rozhodnutí poslanecké sněmovny z ledna, kterým Česká pošta ztratila kvůli hrozbě sankcí od EU monopol na doručování adresných direct mailů. Je otázka, zda minulý ministr informatiky Vladimír Mlynář, který prosazoval nesnižovat již dosažený stupeň liberalizace na poštovním trhu, bude mít v současné ministryni informatiky pokračovatelku nastoupeného trendu. Nemilou událostí bylo zdražení u České pošty. Od počátku srpna došlo ke zvýšení cen podávání takzvaných TZ zásilek. Casus Direct Mail se letos zaměřila na zlepšení technického zázemí nákupem nových technologií v oblasti tisku i zpracování korespondence. Rovněž v květnu prošla naše společnost dozorovým auditem certifikátu jakosti ISO 9001:2001 pro directmailingové služby, DTP studio a zpracování karet, jehož je držitelem od roku 2004.

2. Zajímavým projektem, který jsme připravovali pro Ch`eque Déjeuner (jeden z leaderů v oboru kuponů v ČR s obratem přes 2 mld. Kč), byla kampaň pro zaměstnavatele s nabídkou poskytnout svým zaměstnancům šek na dovolenou jako účinný nástroj motivace a loajality pracovníků. Součástí kampaně byla mailingová akce, která zahrnovala rozeslání dopisu s nabídkou a odpovědním kuponem vybraným firmám v obálce opatřené motivem mořské pláže s palmami.

3. V červnu se konal šestý ročník veletrhu v Norimberku - Mailingtage. Podle prezentací vystavujících firem se domnívám, že v oblasti direct mailu bude aktuálním trendem realizace komplexnějších služeb na klíč a rozšiřování nabídky o další činnosti, které dosud byly zajišťovány formou outsourcingu. Příkladem může být například výroba a potisk plastikových karet, response-management, fullfillment. Dalším trendem, který má ovšem delší časový horizont, bude propojování celoevropského rozesílání v souvislosti s vyrovnáváním cen poštovného v rámci států Evropské unie. Nejen odborná veřejnost bude jistě sledovat počínání nového ředitele ÚOOÚ Igora Němce (pokud bude jmenován prezidentem), který plánuje v rámci rozšíření odborného potenciálu úřadu vytvořit platformu pro spolupráci s příslušnými vysokými školami a zasadit se o to, aby pro tuto diskuzi úřad vytvářel odborné zázemí.

Michal Kašpárek
(generální ředitel a předseda představenstva, Schober Direktmarketing)

1. I v letošním roce je patrné, že direct marketing je standardním marketingovým prvkem stále více klientů. Doba si žádá působit na spotřebitele i jinými prostředky než klasickou reklamou. Navíc principem všech ATL reklamních aktivit je cílit na správnou cílovou skupinu. U přímého marketingu při použití správné databáze hovoříme s konkrétním člověkem. Pro naši společnost bylo v tomto roce stěžejní rozšíření zdrojů databází o pravidelné soutěžní ankety, které vycházejí průběžně v mnoha novinách a magazínech. Máme tak k dispozici nová a zajímavá data.

2. Je těžké říci, jaká kampaň byla nejzajímavější, každá má své zajímavé prvky. Obzvláště když následný responze je úspěšný. V současné době je důležité kampaně organizovat pečlivě a neomezit se jen na rozeslání direct mailu, ale následně například použít telemarketing a pracovat se zpětnou vazbou. Jedním z celoročních projektů, který naše společnost realizuje, je exkluzivní mailing prestižních kreditních karet Diners Club. Každý měsíc jsou osloveni vybraní top manažeři velkých firem a následně probíhá telemarketing za účelem osobní prezentace výhod těchto kreditních karet.

3. Tak jako v klasické reklamě nastává i pro direct marketing silné období v poslední čtvrtině roku. Konkrétně u nás se zvýší objednávky firemních a soukromých adres.

Tamara Uldrichová
(marketing specialist, Dimar)

1. V největší míře trh ovlivňuje asi zákon 480/2004 Sb., který sice platí již od podzimu 2004, ale stále je velmi zajímavé pozorovat, jak je vnímán, vykládán a aplikován. Je pravdou, že komunikace v oblasti BTL je podle tohoto zákona velmi přísně střežena. Nicméně je to právní úprava, se kterou se musíme naučit žít. Pro bližší vysvětlení se týká zavedení systému opt-in pro komunikaci za použití elektronických prostředků (e-mail, SMS, telemarketing atd.). Pro šíření obchodních sdělení lze využít těchto komunikačních nástrojů jen s předchozím souhlasem příjemce. Potěšující jsou také trendy ze západní Evropy (konkrétně prezentované na DM veletrhu v Londýně v únoru letošního roku). Jasně hovoří o obratu či přerozdělování marketingových budgetů od nadlinky směrem k podlince.

2. Ze zajímavých kampaní, které jsme letos realizovali, bych zmínila directmailovou kampaň pro Komerční banku na hypoteční úvěry pod příznačným headlinem "Proměňte sny v realitu - Vstupte do Vaší reality". Samotné provedení direct mailu je čtvercového formátu a zajímavé tím, že jde o tzv. boomailer - tedy obdobu self maileru s vloženým personalizovaným dopisem. Další zajímavostí je perforace pro snadné otevření zásilky (červený pruh - pomyslné přestřihnutí uvítací pásky v novém bytě), výsek pro umístění adresy zákazníka a personalizovaný oddělitelný kupon na slevy v rámci projektu hypoteční úvěry.

3. Budeme se snažit hledat další pádné důkazy, abychom naše klienty a potenciální klienty uměli přesvědčit o přínosech podlinkové komunikace. Neboť jde o efektivní one to one komunikaci, dialog mezi dvěma subjekty, kde direct marketing nebo, chcete-li, oblast BTL komunikace nabízí nepřeberné množství variant, jak kreativně, zajímavě, efektivně a cíleně zapůsobit. Ideální stav by byl, kdyby se podlinkové aktivity ještě víc objevovaly v marketingových plánech našich zadavatelů. Vždyť portfolio služeb, které může podlinka nabídnout, je tak široké. Jde převážně o služby v oblasti strategického plánování komunikačních a marketingových koncepcí, řízení zákaznických vztahů (CRM), databázového managementu, call center, kreativního designu, spotřebitelských soutěží, obchodních informací, loajality programů, tisku a lettershopu. Věřím, že řadu novinek a trendů načerpáme na directmarketingovém veletrhu DIMA v Düsseldorfu.

 

Aktuality

13.7.2021

Výzva

Společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Praha 4, Žilinská 5/2773, PSČ 141 00, IČ 496 80 871 tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 13.7.2021 došlo ke změně stanov, na základě níž byla schválena přeměna akcií listinných na zaknihované akcie a tímto vyzývá všechny akcionáře, aby společnosti předložili vydané listinné akcie ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění v sídle společnosti.
17.10.2018

Slavíme 25 let!

25.3.2015

Vyhrajte vstupenky na hokej !!!

Realizujte zakázku v hodnotě min. 10 000,- Kč. Využijte mimořádnou příležitost a postupte do slosování o VIP vstupenky na mistrovství světa v hokeji 2015. Slosování proběhne 27.4.2014.

více aktualit...